Minnesota Urolith Center

ทางเลือกสำหรับการวินิจฉัยและรักษา

เข้าสู่ระบบและใช้ CALCulator เครื่องคำนวณผลการวิเคราะห์นิ่ว

การคำนวณวิเคราะห์ของเราทั้ง 2 แบบ สามารถช่วยให้คุณประเมินชนิดของแร่ธาตุของก้อนนิ่วเบื้องต้นได้

เข้าสู่ระบบและใช้ CALCulator เครื่องคำนวณผลการวิเคราะห์นิ่ว
เข้าสู่ระบบและทำการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์

ส่งก้อนนิ่วเพื่อการตรวจวิเคราะห์ สำหรับการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย


เข้าสู่ระบบและทำการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์

เกี่ยวกับ Minnesota Urolith Center

Minnesota Urolith Center ก่อตั้งเมื่อปี 1981 และจนถึงปัจจุบันได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนิ่วจากสัตว์ป่วยแล้วมากกว่า 1.3 ล้านตัว

ให้ตอนนี้

50,000
สถานพยาบาลสัตว์

Urolith Center ได้ให้บริการมากกว่า 50,000 สถานพยาบาลสัตว์ ใน 103 ประเทศทั่วโลก

1,700,000
ชื่อสัตว์ป่วย

Minnesota Urolith Center ก่อตั้งเมื่อปี 1981 และจนถึงปัจจุบันได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนิ่วจากสัตว์ป่วยแล้วมากกว่า 1.7 ล้านตัว

9
ระยะเวลาของการส่งตัวอย่างจนถึงได้รับผลวิเคราะห์

จากเมื่อปีที่ผ่านมาระยะเวลาเฉลี่ยในการส่งตรวจตัวอย่างนิ่วจนได้รับผลวิเคราะห์อยู่ที่ 9 วัน

ลองใช้แอพพลิเคชั่นมือถือของเราดู

คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Minnesota Urolith Center ในการวิเคราะห์ผลจากการคำนวณทางสถิติในฐานข้อมูลและจากภาพถ่ายทางรังสี และยังสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะของตัวอย่างนิ่วที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ที่ Urolith Center ได้

ดาว์นโหลดในระบบไอโฟน ดาว์นโหลดในระบบแอนดรอยด์

พันธมิตรของฮิลส์

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งขอความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ กับเราได้

support@urolithcenter.org

Minnesota Urolith Center
College of Veterinary Medicine
1352 Boyd Avenue
St Paul, MN 55108
Director: Jody P Lulich, DVM, PhD
Founder: Carl A Osborne, DVM, PhD